Adatkezelési tájékoztató és süti szabályzat

 

 1. Összefoglaló

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 20.§ (1) bekezdése, valamint az Európai Általános Adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a www.geolotours.com honlap (a továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa a Geolotours Kft (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja az Érintettet a Honlap látogatása, és a Honlapon kínált túrákra való jelentkezés, a túrán való részvétel alkalmával, valamint az Adatkezelő marketing tevékenysége során történő adatkezelésekről, továbbá az Adatkezelő által meghirdetett állásra jelentkezés során az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról, a kötelező adatvédelmi szabályokról, elvekről, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre, valamint arról, hogy milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében.

 

 1. Mire használjuk az adatait?
 1. Amennyiben érdeklődik az általunk szervezett túrák iránt, kapcsolatfelvétel, érdeklődés céljából.
 2. Amennyiben szeretne értesülni túráinkkal kapcsolatos hírekről és újdonságokról, túrabeszámolókról, hírlevelünk megküldése céljából.
 3. Amennyiben jelentkezik valamely túránkra, regisztráció és az utazási szerződés megkötése céljából
 4. Amennyiben befizeti az általunk szervezett túra részvételi díját, számla kibocsátás céljából.
 5. Amennyiben részt vesz a túránkon, a túrák helyszíni lebonyolítása céljából (pl. Utaslista, Részvétekli Nyilatkozat)
 6. A túra során zajló szolgáltatások előre történő megszervezése céljából (transzfer, szállás, étkezés),
 7. A túrákon készült fényképek Honlapon, Facebookon történő megjelenítése céljából
 8. Amennyiben önként véleményezi a túrát melyen részt vett, a honlapunkon, illetve közösségi média oldalunkon, termékismertetés céljából
 9. Amennyiben regisztrál , mint tag, speciális ajánlatok és kedvezmények nyújtása céljából
 10. Amennyiben jelentkezik az Adatkezelő által meghirdetett állásra, toborzás-kiválasztás céljából

 

 1. Mely adatait fogjuk kezelni?

 

 1. név (családi és utónév),
 2. lakcím, illetve számlázási cím (ország, város, irányítószám, házszám),
 3. szállítási cím, ha ez eltér a lakcímtől
 4. adószám (kizárólag számlakérelem esetén),
 5. bankszámlaszám
 6. e-mail cím,
 7. telefonszám,
 8. születési idő, hely, anyja neve
 9. baleset esetén értesítendő személy neve és elérhetősége
 10. e-mail levelezés,
 11. fénykép,
 12. regisztráció során megadott jelszó
 13. étkezési preferenciák (vegetariánus, glutén-illetve laktózmentes étrend, vegán étrend)
 14. Honlap működéséhez szükséges sütik, valamint anoním statisztikai sütik
 15. IP cím
 16. Önéletrajz

 

 1. Milyen alapon kezeljük az adatait?

 

 1. Mert az Ön által kötött szerződés teljesítéseshez ez elengedhetetlenül szükséges, vagy
 2. Mert a vállalkozás jogos érdeke így kívánja, vagy
 3. Mert jogszabály kötelezi a vállalkozást az adatai kezelésére, vagy
 4. Mert ehhez hozzájárult.

 

 1. Ki lesz az adatai kezelésére/ feldolgozására feljogosítva?

 

Adatkezelő:

 

Geolotours, Kft

2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület

jjosvai@geolotours.com

www.geolotours.com

 

Adatfeldolgozók:

 

Hostinger International Ltd– Tárhely és domainszolgáltató:

Székhelye: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus

Elérhetőség: support@hostinger.com

Honlap: https://www.hostinger.hu

https://www.hostinger.hu/adatvedelem

 

Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC – Hírlevélküldő szolgáltató

Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE ,Suite 5000 ,Atlanta, GA 30308 USA

Elérhetőség: dpo@mailchimp.com

Honlap: www.mailchimp.com

 

Billingo Technologies Zrt. – Online számlázási rendszer

Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. Emelet

Elérhetőség: hello@billingo.hu

Honlap: www.billingo.hu

 

OTP Mobil Kft. – Online fizetést biztosító platform

Székhelye: 143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Elérhetőség: dpo@otpmobil.com

Honlap: www.simplepay.hu

 

Prímaconsulting Kft – Könyvelőiroda

Székhelye: 2234 Maglód, Katona József utca 55. A. ép. 4.

Elérhetőség: primaconsultingkft@gmail.com

Honlap: –

 

Facebook Ireland Ltd. (Facebook és Instagram) – Közösségi média szolgáltató

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Honlap: www.facebook.com

 

Google Ireland Limited (Youtube) – Közösségi média szolgáltató

Székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland

Elérhetőség: https://safety.google

Honlap: www.google.ie

 

 

 1. Meddig kezeljük az adatait?

 

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon, amennyiben az indokolt.

 

Amennyiben az általunk nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi, számlázási adataidat az általunk megbízott Adatfeldolgozó tárolja jogszabályi felhatalmazás alapján maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.

 

Amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, a feliratkozás visszavonásáig.

 

Amennyiben tagként regisztrál oldalunkon, a tagság viszzavonásáig.

 

A szolgáltatás teljesítése során keletkezett anyagok (jegyzetek, levelezés, utaslista) a szolgáltatás lejártát követően, 3 hónap elteltével törlésre kerülnek.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről
 2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataidhoz
 3. Kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog: ha megítélése szerint pontatlanul kezeljük az adatait, kérem jelezze, és azt javítjuk, töröljük.
 4. Tájékoztatás címzettek személyéről- kötelesek vagyunk Önt arról is tájékoztatni, ha továbbítjuk valakinek az adatait.
 5. Adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén): amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait
 6. Tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
 7. Automatizált döntéshozatal esetén az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük jelezze, ha ilyet észlel.
 8. A jogorvoslathoz való jog: jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

 1. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

 

 1. Jósvai Józsefhez, a Geolotours Kft ügyvezetőjéhez

 

2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület

e-mail: jjosvai@geolotours.com

 

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

Honlap: www.naih.hu

Tel: +36-1-391-1400

 

 1. Bírósághoz

 

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

A jelen Tájékoztató 1. számú melléklete bővebb információt tartalmaz az alábbiakról:

 

 1. Az Adatvédelmi Tájékoztató célja
 2. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya
 • Fogalom meghatározások
 1. Adatkezelés az Adatkezelőnél
 2. Az Adatkezelő adatai
 3. A Felhasználók köre
 • Az Adatkezelés célja és a személyes adatok kategóriái
 • Az Adatkezelés időtartama
 1. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló további adatfeldolgozók
 2. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
 3. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:
 • Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
 • Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei
 • Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 1. Adatvédelmi incidens
 • Egyéb Tájékoztatás
 • Adatkezelési táblázat

 

 

 

Adatkezelési Tájékoztató 1. számú melléklete

 

 

 1. A Tájékoztató célja

 

A jelen Tájékoztató nem terjed ki az Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra, azokról közvetlenül kapnak tájékoztatást az érintettek.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

 

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette az EU 29. adatvédelmi munkacsoport ajánlásait és a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatóról.

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető az Adatkezelő által üzemeltetett www.geolotours.com weboldal kezdő oldalának láblécében.

 

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítása esetén az Adatkezelő az Érintetteket a módosított Adatkezelési tájékoztató www.geolotours.com oldalon történő közzététele útján értesíti.

 

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Az Adatvédelmi tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatvédelmi tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve a Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. június 21-től visszavonásig hatályos.

 

 

 • Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Adatkezelés az Adatkezelőnél

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelőnél kizárólag abban az esetben kerül sor, ha:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás),
 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (szerződés teljesítése),
 2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség),
 3. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (jogos érdek),
 4. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az Adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással vagy szóban létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a szóbeli, ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A Rendelet szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy szolgáltatást nem vehet igénybe.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve: Geolotours Kft

Székhelye és levelezési címe: 2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület

Elektronikus levelezési címe: info@geolotours.com

Honlap: www.geolotours.com

 

 

 1. A Felhasználók köre

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján az alábbi adat alanyok (a továbbiakban: Érintettek) adatai kerülhetnek az Adatkezelőhöz:

 1. a Honlap látogatói,
 2. a Honlapon keresztül a hírlevélre regisztrált érdeklődők,
 3. az Adatkezelő által értékesített túrák iránt érdeklődők
 4. az Adatkezelő által értékesített túrákra jelentkezők
 5. Az Adatkezelő által értékesített túrákat véleményezők
 6. az Adatkezelő Facebook oldalát követők,
 7. az Adatkezelő Instagram oldalát követők,
 8. az Adatkezelő Youtube csatornáját követők
 9. az Adatkezelő által meghirdetett állásokra jelentkezők, illetve spontán jelentkezések

 

Az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel.

 

Az Adatkezelésre az adat alanyok önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, jogszabályi felhatalmazás vagy jogos érdek alapján kerül sor.

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Erről részletesebb tájékoztatást jelen tájékoztató IX. fejezete tartalmaz.

 

 • Az Adatkezelés célja és a személyes adatok kategóriái

 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 

 1. Az Adatkezelő az általa értékesített túrákról és szolgáltatásokról a Honlapon (www.geolotours.com) keresztül nyújt tájékoztatást. A tájékoztatás nyújtása céljából az Adatkezelő a Felhasználók önkéntes alapon megadott e-mail címét kezeli, aki így a számára önkéntesen megadott e-mail címen keresztül nyújt tájékoztatást a Felhasználó részére.

 

 1. Az Adatkezelő a Honlapján keresztül értékesíti termékeit. A megrendelés teljesítése és az utazási szerződés megkötése érdekében a Felhasználó nevét, számlázási címét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, esetleg adószámát kéri el. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén előfordulhat a kapcsolattartó személyes adatainak kezelése, mely az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik.

 

 1. Az Adatkezelő banki átutalás útján vagy a Simple Pay rendszerén keresztül nyújt lehetőséget a megvásárolni kívánt termék ellenértékének kifizetésére. A Simple Pay-jel történő fizetése esetén az Adatkezelő semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére a Simple Pay-en történő fizetés esetén az alábbi Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Banki átutalás esetén az Adatkezelő kezeli az Érintett bankszámlaszámát.

 

 1. Az Adatkezelő az általa értékesített túrákon résztvevők kizárólag legszükségesebb személyes adatait (családi és utónév) továbbítja a szállásadónak, amennyiben a túrában a szállás is benne van.

 

 1. Az Adatkezelő az általa értékesített túrákon résztvevők számát továbbítja a transzfert biztosítónak, amennyiben a túrában a transzfer is benne van.

 

 1. Az Adatkezelő az általa értékesített túrákon résztvevők étkezési preferenciáit is elkérheti, hogy ennek megfelelően tudja leadni a szállásadónak, illetve az étkezést biztosító vendéglátónak, az étkezési igényeket, amennyiben a túrában szervezett étkezés is bele van foglalva.

 

 1. Az Adatkezelő a túra megkezdése előtt Részvételi nyilatkozat kitöltését kéri, hogy megfelelő információval rendelkezzen az Érintettről a túra biztonságos lebonyolításához. Az Érintett a nyomtatvány kitöltése során megadja személyi igazolvány számát, anyja nevét, lakcímét, valamint sürgős esetben értesítendő személy vagy hozzátartozó nevét és elérhetőségét, valamint nyilatkozik általános egészségügyi állapotáról.

 

 1. A Honlapon keresztül az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a weboldalon megjelenő újdonságokról, hírekről a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása, mely hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről.

 

 1. A Honlapon lehetőség van regisztrálni, mint tag, név, e-mail cím megadásával. A tagság speciális ajánlatok és kedvezmények nyújtásával jár az Érintett részére. A tagság megszüntetését az Érintett bármikor kérelmezheti, és azt az Adatkezelő azonnali hatállyal teljesíteni köteles.

 

 1. Az Adatkezelő által értékesített termékek véleményezésére nyújt önkéntes lehetőséget. Amennyiben az Utas véleményezni kívánja a túrát, melyen részt vett, illetve fényképet kíván megosztani a túráról, önkéntesen megteheti a Honlapon neve, e-mail címe megadásával.

 

 1. Az Érintett által beküldött, feltöltött vagy a túra során készült feltöltött fényképek megjelenítése az Adatkezelő Honlapján, illetve hivatalos közösségi média profiljain a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján.

 

 1. Az Adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. A Facebook oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook oldalakon a követők személyes adatait az Adatkezelő a követők önkéntes hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz. Az érintett az adatkezelő Facebook oldalán történő szolgáltatás igényléssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől szolgáltatást önállóan nem rendelhet meg, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 

 1. Az Adatkezelő Instagram oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. Az Instagram oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. Az Instagram oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy az Instagramon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez az Instagram szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat az Instagram üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban az Instagram oldalán talál: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 1. Az Adatkezelő Youtube csatornát is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. A Youtube csatornát az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. A Youtube csatorna használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy a Youtube csatornán keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Youtube szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Youtube üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Youtube oldalán talál:

 

 1. Az Adatkezelő a Honlap működése során sütiket használ a Felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése céljából, mely süti használat szintén személyes adatkezelésnek minősül. Az így megvalósuló adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelő Süti szabályzata tartalmazza.

 

 1. Az Adatkezelő az általa meghirdetett állásokra beküldött önéletrajzokat, Nevet, Lakhelyet, telefonszámot, e-mail címet, Egyéb, az álláskereső által az adott hirdetés szempontjából relevánsnak vélt adatot (pl:iskolai végzettség, munkahelyek, érdeklődési kör, nyelvtudás stb.) kezeli, az állásra való jelentkezés megfelelő elbíráláshoz, megválaszolásához szükséges módon az ügyfél saját közlése alapján

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 

 • Az Adatkezelés időtartama

Az Adat alanyok jogosultak bármikor díjmentesen törölni adataikat az Adatkezelő hírlevélküldő listájáról a hírlevélben szereplő leiratkozó hivatkozáson keresztül, vagy az Adatkezelőtől e-mailben az jjosvai@geolotours.com címen, vagy postai úton az Adatkezelő 2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület alatti címére küldött levélen keresztül adataik törlését kérni.

 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.

 

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon.

 

Az Adatkezelő által értékesített termékek esetén a vevő számlázási adatait az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó tárolja maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.

 

 1. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók

Az Adatkezelő Honlapjának tárhelyét biztosító társaság:

Hostinger International Ltd– Tárhely és domainszolgáltató:

Székhelye: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus

Elérhetőség: support@hostinger.com

Honlap: https://www.hostinger.hu

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://www.hostinger.hu/adatvedelem

 

 

Billingo Technologies Zrt. – Online számlázási rendszer

Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

Honlap: www.billingo.hu

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 

OTP Mobil Kft. – Online fizetést biztosító platform

Székhelye: 143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Elérhetőség: dpo@otpmobil.com

Honlap: www.simplepay.hu

 

 

Prímaconsulting Kft – Könyvelőiroda

Székhelye: 2234 Maglód, Katona József utca 55. A. ép. 4.

Elérhetőség: primaconsultingkft@gmail.com

Honlap: –

 

 

Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC – Hírlevélküldő szolgáltató

Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE ,Suite 5000 ,Atlanta, GA 30308 USA

Elérhetőség: dpo@mailchimp.com

Honlap: www.mailchimp.com

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://mailchimp.com/legal/

 

 

Facebook Ireland Ltd. – Közösségi média szolgáltató

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Honlap: www.facebook.com

 

 

Google Ireland Limited (Youtube) – Közösségi média szolgáltató

Székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland

Elérhetőség: https://safety.google

Honlap: www.google.ie

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai feltételekkel rendelkeznek és az ezekhez szükséges követelményeket betartják és végrehajtják. Az Adatkezelő kijelenti, hogy szolgáltatás nyújtása során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik a fenti követelménynek megfelelnek. Az adatfeldolgozók erre irányuló nyilatkozatai az Adatkezelő rendelkezésére állnak.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

 1. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

Az érintett az Adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Amennyiben kiskorú Érintett vesz részt valamely túrán, kizárólag családi és utónevét, valamint az életkorát kezeli az Adatkezelő, egyéb személyes adatát nem.

Különleges adatok kezelésére nem kerül sor az adatkezelőnél. A bármely módon a vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott ilyen adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 1. Az Adatkezelő Honlapja

Az Adatkezelő elsősorban saját Honlapján keresztül mutatja be túrakínálatát és értékesíti  azokat. A Honlapon keresztül kapcsolattartásra és hírlevélre való feliratkozásra is lehetőség van.

 

Az Adatkezelő a Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő sütiket (cookie) használja:

 

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngészni tudja a weboldalt és használhassa az oldal speciális funkcióit, mint például a weboldalak biztonságos részéhez való hozzáférés. Lehetővé teszik például a bevásárlókosár használatát vagy a megrendelés állapotának ellenőrzését. Az állandó cookie-kat általában nem használják ebben a kategóriában, hacsak nem valóban szükségesek.

 

 1. Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik például a bejelentkezési adatok megjegyzését, az adatok biztonságának biztosítását valamint, hogy biztosíthassuk oldalaink megjelenésének következetességét. Ezek a cookie-k a weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki.

 

 1. Teljesítményt növelő cookie-k

A teljesítmény cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Ezeknek köszönhetően megérthetjük, hogy a látogatók hogyan használják weboldalunkat, majd ezt követően javíthatjuk oldalunk kinézetét, tartalmát és funkcióit.

 

 1. Speciális, ún. targeting cookie-k

A reklám cookie-k lehetővé teszik a megosztást és a „Tetszik” jelölést. Továbbá információkat küldenek más internetes oldalak száma, hogy azok személyre szabhassák reklámjaikat az Ön érdeklődésének leginkább megfelelően.

 

A cookie-k beállítása

A webböngészők többsége támogatja a cookie-k kezelését. A böngésző beállítása során az egyes cookie-k manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Megteheti azt, hogy csak bizonyos webhelyeken engedélyezi a cookie-kat. Oldalunkon egyszerűen és ingyenesen tilthatja le a cookie-k feldolgozását a böngészőjén keresztül. Ha a böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szervereink és weboldalaink által alkalmazott szabványos cookie-k használatát.

További információk http://www.youronlinechoices.com/hu/

 

Analitikai eszközök

A reklámszolgáltatások keretében weboldalunk analitikai eszközöket használnak. Ezeknek köszönhetően reklámkampányokat valósíthatunk meg, értékelhetjük az ügyfeleink viselkedését.

 

Google Analytics

A weboldalunkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 

Facebook Pixel

A marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz a Facebookon.

A pár soros kis kódrészlet, amit a weboldal forráskódjába elhelyezve a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a (Facebookon is regisztrált) felhasználók tevékenységét az Adatkezelő weboldalán is nyomon kövesse. További információk: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

Annak érdekében, hogy a Honlap használatát, látogatásait elemezhessük (a Honlap és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a feliratkozások figyelése), sütit helyezünk el a böngészőben, ezáltal a Felhasználó számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére, amellyel a Honlapot böngészi és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon megjelenő szövegsávon található „Elfogad” gombra kattintva adja meg. A sütik által nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

 • A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés

Az Adatkezelő a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére felhő alapú szolgáltatásokat használ. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ilyen felhő alapú alkalmazás igénybevételekor a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az Adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, a jelszót az Adatkezelő másnak nem adja át, a felhő alapú tárhelyeken tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. A Felhasználók e felhő alapú rendszer használatához szükséges adattovábbításhoz jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

 • Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasz érkezik az Adatkezelőhöz az adatkezelés célja az érintett és a panasz azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése jogszabályi előírások, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

Az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet, illetve az arra adott válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, így a személyes adatokat 5 évig kezeli.

 • Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a Felhasználók személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is.

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 1. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 1. Hozzáférési jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeli-e. Amennyiben az adatkezelés megvalósul, Felhasználó információt kérhet az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait. Felhasználó kérheti továbbá, hogy az Adatkezelő az általa kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz biztosítson Felhasználó számára hozzáférést.

A Felhasználó a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület), vagy az jjosvai@geolotours.com címre küldött e-mailben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját a hiányos személyes adatok kiegészítését az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület), illetve az jjosvai@geolotours.com címre küldött e-mailben.

 

 1. Törléshez való jog

A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület), illetve az jjosvai@geolotours.com címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését abban az esetben, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 2. az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 5. uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

 

 

 1. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület) illetve az jjosvai@geolotours.com címre küldött e-mailben kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelést jogellenesnek tartja, de valamilyen okból nem kéri a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület) illetve jjosvai@geolotours.com

címre küldött e-mailben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Az Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel az érintett személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.

Az Adatkezelő az Érintettet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol:

 

Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy 30 napon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog 30 nap
Helyesbítéshez való jog 30 nap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog 30 nap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor

 

 

 

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az jjosvai@geolotours.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2234 Maglód, Linné Károly utca 14. 2. épület) kérhet tájékoztatást. Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasza van, először célszerű az Adatkezelővel egyeztetni.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 • Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az Adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az Adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett Felhasználót.

 • Egyéb tájékoztatás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő a Tájékoztató módosítását köteles honlapján közzétenni. A Felhasználó a Honlap további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

 

 1. számú melléklet

 

  Kezelt személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés alapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. A honlapon történő termékmegrendelés során megadott személyes adatok (név, cím, adószám) A szerződés teljesítése. A szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő elévülési időn belül az esetleges jogviták rendezése. A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása.

 

Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő
2 Az utazási szerződés megkötéséhez szükséges adatok (név, cím, születési hely, idő, anyja neve , lakcím) A szerződés megkötése és teljesítése céljából Utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-

együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm.rendelet

Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő
4 A termékeket megvásárló vevő számára kiállított számlán szereplő személyes adatok A Partnerrel létrejött szerződés teljesítése, – ideértve, többek között, a Számv.tv. szerinti bizonylatok kiállítását és megőrzését -, a szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő elévülési időn belül az esetleges jogviták rendezése.

 

A számviteli bizonylatokkal kapcsolatban a természetes személy (egyéni vállalkozó) Szerződéses partnerek esetében az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] – számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség a Számv.tv. 165-166. § alapján.

 

Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség a számla kiállításától számított 8 (nyolc) év (Számv.tv. 169. §).
5 Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címe) kapcsolatos adatkezelés, a túra lebonyolításával kapcsolatos dokumentáció (utaslista) Szerződéses kötelezettség teljesítése, a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása.

 

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése, vagy önkéntes hozzájárulás alapján. Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő.

Önkéntes hozzájárulás esetén a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 hónapon belül.

6 Részvételi nyilatkozatban megadott személyes adatok (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, sürgős esetben értesítendő személy neve és elérhetősége) Szerződéses kötelezettség teljesítése, az Érintettek és a túra biztonságának szavatolása Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek A túra befejzésétől számított 3 hónapon belül a nyilatkozat megsemmisítésre kerül.
7 Honlapon hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok Hírlevél küldése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
8 A Honlapon történő tagsági regisztráció során megadott személyes adatok Speciális ajánlatok és kedvezmények nyújtása céljából Az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
9 A Facebook, Instagram , Youtube oldal használata során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok Szolgáltatások népszerűsítése érdekében Az érintett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
10 Az Érintett által megvásárolt termékekről nyújtott fényképek és vélemények Marketing célú tevékenység céljából Az érintett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
11 Honlapon használt sütik Marketing és analitikai célú tevékenység céljából Az érintett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
12. Az Adatkezelő által meghirdetett állásra jelentkezők önéletrajza, illetve spontán jelentkezések Munkakör betöltése céljából, toborzás kiválasztás folyamatának lebonyolítása céljából Az érintett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

 

 

Süti szabályzat

 

Mi a cookie fájl?

A cookie egy kis fájl, ami akkor jön létre, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A cookie-k célja a weboldalak felhasználói élményének javítása. Az Adatkezelő természetesen tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért nagyon szívesen megosztja Önnel, hogy milyen típusú cookie-kat használ, és azt is, hogy miként akadályozhatja meg azt, hogy a cookie a számítógépén mentésre kerüljön, és ez milyen következményekkel jár az Ön számára, mint a weboldal felhasználója számára. A cookie-kat legfőképpen a szerverek vagy az adott weboldalak üzemeltetői továbbá az adott weboldalakon használt reklámrendszerek üzemeltetői dolgozzák fel. A cookie-kat a felhasználásukhoz szükséges ideig dolgozzák fel, azonban ennek maximuma a cookie keletkezésétől számított 1 év.

A Geolotours Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) elsősorban saját Honlapján (www.geolotours.com) keresztül mutatja be szolgáltatásait, illetve azon keresztül nyújt szolgáltatást.

Az Adatkezelő a Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő sütiket (cookie) használja:

Az Adatkezelő weboldalán a cookie-k következő típusát használja:

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngészni tudja a weboldalt és használhassa az oldal speciális funkcióit, mint például a weboldalak biztonságos részéhez való hozzáférés. Az állandó cookie-kat általában nem használják ebben a kategóriában, hacsak nem valóban szükségesek.

 1. HTTP-cookie-k

Információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket az Adatalany gépén maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármikor törölhető a böngészőből.

 1. Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik például a bejelentkezési adatok megjegyzését, az adatok biztonságának biztosítását, valamint támogatja, hogy biztosíthassuk oldalaink megjelenésének következetességét. Ezek a cookie-k a weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki.

 1. Teljesítményt növelő cookie-k

A teljesítmény cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Ezeknek köszönhetően megérthetjük, hogy a látogatók hogyan használják weboldalunkat, majd ezt követően javíthatjuk oldalunk kinézetét, tartalmát és funkcióit.

 1. Speciális, ún. targeting cookie-k

A reklám cookie-k lehetővé teszik a megosztást és a „Tetszik” jelölést. Továbbá információkat küldenek más internetes oldalak száma, hogy azok személyre szabhassák reklámjaikat az Ön érdeklődésének leginkább megfelelően.

Facebook Pixel

A marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz a Facebookon.

A pársoros kis kódrészlet, amit a weboldal forráskódjába elhelyezve a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a (Facebookon is regisztrált) felhasználók tevékenységét az Adatkezelő weboldalán is nyomon kövesse. További információk: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 1. Analitikai eszközök

A reklámszolgáltatások keretében weboldalunk analitikai eszközöket használnak. Ezeknek köszönhetően reklámkampányokat valósíthatunk meg, értékelhetjük az ügyfeleink viselkedését.

Google Analytics

A weboldalunkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Annak érdekében, hogy a Honlap használatát, látogatásait elemezhessük (a Honlap és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a feliratkozások figyelése), sütit helyezünk el a böngészőben, ezáltal a Felhasználó számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére, amellyel a Honlapot böngészi és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon megjelenő szövegsávon található „Elfogad” gombra kattintva adja meg. A sütik által nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

A cookie-k beállítása

A webböngészők többsége támogatja a cookie-k kezelését. A böngésző beállítása során az egyes cookie-k manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Megteheti azt, hogy csak bizonyos webhelyeken engedélyezi a cookie-kat. Oldalunkon egyszerűen és ingyenesen tilthatja le a cookie-k feldolgozását a böngészőjén keresztül. Ha a böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szervereink és weboldalaink által alkalmazott szabványos cookie-k használatát.További információk http://www.youronlinechoices.com/hu/